Dündar Sır 2022/1 Çeyrek Dönem Raporu

31.3.2022
Bu Rapor, üç ayda bir Türk hukukundaki önemli mevzuat değişikliklerine ve içtihatlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanmaktadır.
REKABET HUKUKU
1. Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile 4 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bildirim zorunluluğunu tetikleyen ciro eşikleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
  • İşlem taraflarının Türkiye cirosu toplamı 750.000.000 TL (100.000.000 TL’den). 
  • İşlem taraflarından en az ikisinin ayrı ayrı Türkiye cirosu için 250.000.000 TL (30.000.000 TL’den).
  • Devir işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin veya birleşme işlemlerinde işlem taraflarından en az birinin faaliyeti ve Türkiye cirosu için 250.000.000 TL (30.000.000 TL’den) ve 
  • Diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosu için 3.000.000.000 TL (500.000.000 TL’den).
2. Rekabet Kurulu, şirketler tarafından bayilerine yönelik çevrim içi pazaryeri satışlarını sınırlayıcı tedbirler getirilemeyeceğini belirtmiştir. Kurul’a göre şirketlerin çevrimi içi pazaryeri satışlarını yasaklamak dışında alternatifleri bulunmaktadır. Örneğin şirket, platformlar ile müzakere ederek ve/veya bayilerini marka imajını koruyacak tedbirler uygulamaya zorlayabilir.

GAYRİMENKUL HUKUKU
3. Yabancılar, Türkiye'de gayrimenkul satın alırken ödemelerini döviz cinsinden yapmakla yükümlüdür. Ayrıca Türk vatandaşlığına hak kazanabilmeleri için de döviz cinsinden yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu değişiklikten önce, gerekli ABD Doları tutarının Türk Lirası karşılığı olarak yatırım yapmak mümkündü.

VERGİ HUKUKU
4. 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve/veya altın hesabı bakiyelerini Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri, dönüşüm sebebiyle doğan kur farkı kazançları ile bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz, kâr payı ve diğer gelirleri için kurumlar vergisi ve gelir vergisi istisnasından yararlanabilir.

5. İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar ile Sanayi Sicil Belgesi bulunup fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı, %22 (1 puan indirimli) olarak uygulanacaktır.

6. Türk Lirası için uygulanan yasal ticari temerrüt faizi %15,75 olarak belirlenmiştir.

7. Tüm yeme-içme (catering) hizmetlerinde uygulanan KDV %8 olacaktır.

8. Konut satışlarında uygulanacak KDV 150 m2'ye kadar net alan için %8 olacaktır. 150 m2'yi aşan alan için ise %18 KDV uygulanacaktır.

9. Varlık barışından yararlanılması için yapılması gereken bildirime ilişkin süre 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2021'den 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
10. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 2022 yılında uygulanacak olan idari para cezalarını yayınlamıştır:

  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 40.179 TL'den 2.678.863 TL’ye kadar, 
  • Kurul kararlarının yerine getirilmemesi durumunda 66.965 TL'den 2.678.863 TL’ye kadar,
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde 53.572 TL'den 2.678.863 TL’ye kadar.
İŞ HUKUKU
11. Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurularında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek kişilerin geçerli bir ikamet izni bulunmaksızın başvuru yapabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

12. Çalışma izni süresinin sona erdiği tarihten itibaren aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edilebilecek süre 45 günden 90 güne çıkarılmıştır.

13. Çalışma izni verilen yabancının aynı işverene ait işyerinde farklı bir görevde veya aynı işverenin aynı iş kolundaki diğer bir şubesinde çalışabilmesi için yapılacak değişiklik talebinin sistem üzerinden yapılabilmesi imkânı getirilmiştir.

14. Süresiz çalışma izinleri her beş yılın sonunda yenilenecek ve süresiz çalışma izni olan bir yabancı bağımsız veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışabilecektir.

15. 01 Ocak 2022 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı, brüt 7.638,69 TL'den brüt 10.848,59 TL'ye yükseltilmiştir.

TİCARET HUKUKU
16. Etiketleme ve etiket üzerinde yer alması gereken bilgilere ilişkin Fiyat Etiketi Yönetmelik hükümleri yeniden düzenlemiştir.

Etiket ve listelerde yer alması zorunlu olan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği ve satış fiyatı gibi bilgilerin Türkçe yazılması zorunlu hale getirilmiştir.

Malları perakende olarak satışa sunanlar, zorunlu etiketlere, (malın veya aynı nitelikteki mal grupları ve raflarına ek olarak) malın ambalaj veya kabı üzerinde de yer verebilecektir.

İndirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin indirimden önceki fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içindeki en düşük fiyatı esas alınacaktır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarda ise indirim oranı ve miktarının belirlenmesinde malın bir önceki fiyatı esas alınacaktır.

17. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde bazı değişiklik yapılmıştır.
Abonelik sözleşmeleri yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması yapılarak elektronik ortamda kurulabilecektir.

Aboneler, sözleşme fesih taleplerini e-Devlet, çevrimiçi işlem merkezi, KEP ile başvuru ve müşteri hizmetleri aracılığıyla iletebilecektir. İşletmeciler, aboneyi son faturanın süresinde ödenmemesi halinde yasal takip başlatılabileceğine hususunda bilgilendirecektir.

İMAR HUKUKU
18. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler, mimari projelere getirilen ek yükümlülüklerin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamında çatılara kurulan enerji panelleri, su tasarrufu ve atık yönetimi hususlarında önemli hükümler içermektedir.

19. İç mimari projede (enerji panelleri, su tasarrufu ve atık yönetimi) sonradan yapılan değişiklikler, mahal listelerinde yapılan değişiklikler, taşıyıcı sistemi ve yangın güvenliğini etkilemediği sürece yapı ruhsatına tabi olmayacaktır.

20. İç mekan projelerinin yapı (inşaat) ruhsatı alım aşamasında sunulması gerekmeyecek, ancak bu projeler yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce ilgili idareye sunulacaktır.

BANKACILIK HUKUKU
21. 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile “Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat” adlı yeni mevduat ürünü tanıtılmıştı. 7 Mart 2022’den itibaren artık yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yanında yurt içi yerleşik tüzel kişiler de 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat hesabından yararlanabilecektir.


İÇTİHAT
i. İstanbul 17. Bölge Adliye Mahkemesi, Dosya Numarası: 2013/1192, Karar Tarihi: 28.09.2021:
Bölge Mahkemesi, her iki tarafın da Türk olması ve sözleşmenin İngilizce olarak yapılması halinde tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğuna hükmetmiştir. Yukarıda belirtilenler ışığında, Bölge Mahkemesi ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararı bozmuştur.

ii. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Dosya Numarası: 2021/4000, Karar Numarası: 2021/11403: Tüketici işlemi kapsamında imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin taraflarının ilgili tüketici ve elektronik ticaret sitesinde satış yapan işletme olması; aracı hizmet sağlayıcısı ise internet üzerinden elektronik ticarete imkan sağlayan şirket olması sebebiyle aracı hizmet sağlayıcının malın ayıplı olmasından kaynaklı sorumluluğunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

iii. Anayasa Mahkemesi Başvuru No: 2018/34548 T: 28.12.2021: İşveren, çalışanını önceden bilgilendirmeden çalışanın WhatsApp yazışmalarını inceleyemez. Böyle bir durumda, çalışanın hak ve özgürlüklerine müdahalede bulunulmayacağı hususunda makul bir beklentisi vardır. Dolayısıyla bu durum, çalışanın Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetini ihlal etmektedir. Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Selim DÜNDAR, Attorney-at-Law
Partner
sdundar@dundarsir.com