Dündar Sır 2021/4 Çeyrek Dönem Raporu

31.12.2021
Bu Rapor, üç ayda bir Türk hukukundaki önemli mevzuat değişikliklerine ve içtihatlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanmaktadır.
BANKACILIK HUKUKU
1. Döviz kurlarındaki istikrarsızlık ile mücadele amacıyla “Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat” adlı yeni mevduat ürünü tanıtılmıştır.

Eylül 2021’den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) artan enflasyona rağmen faiz oranlarını %19’dan %14’e indirmiştir. Bu nedenle Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değeri son zamanlarda keskin bir şekilde düşmüştü. Mevduat sahiplerini ve Türk Lirası’nı korumak amacıyla, 20 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi tanıtılmış ve detaylar 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Kur Korumalı TL Mevduat Sisteminin detayları aşağıdaki gibidir:
  • Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (tüzel kişiler hariç tutulmuştur) 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Kur Korumalı TL mevduat hesabı açacaktır.
  • Mudiye ödenecek faiz ile vade başındaki ve sonundaki kur farkı karşılaştırılacak ve mudiye hangisi yüksek ise o tutarda ödeme yapılacaktır.
  • Hesabın açıldığı gündeki ve vade sonundaki döviz kuru ne olursa olsun, mudiye anapara ve faiz banka tarafından ödenecektir.
  • Vade sonunda geçerli olan döviz kuru ile hesaplanacak tutarın anapara ve faiz toplamından fazla olması durumunda aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.
  • Vadesinden önce para çekilmesi durumunda ise mudi bu teşvikten yararlanamayacaktır.

2. Ödeme Hizmetleri ile Elektronik Para İhraç ve Ödeme Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin Yönetmelik 1 Aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
Yönetmelik, yalnızca sanal olarak oluşturulan ve dijital ağlar üzerinden dağıtılan bire bir itibari para karşılığında ihraç edilen maddi olmayan duran varlıkların e-para olarak kabul edileceğini öngörmektedir. Bu kapsamda itibari para dışındaki varlıklara dayalı kripto varlıklar (Bitcoin, Ethereum gibi) e-para olarak kabul edilmemeye devam edecektir.

Yönetmelik, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan onay aldıktan sonra yurt dışındaki yerleşik tüzel kişilerle amaçları veya faaliyetleri doğrultusunda uluslararası işbirliği yapmalarına olanak tanımaktadır. Yabancı tüzel kişiliğin de bulunduğu yerdeki ilgili makamlar tarafından ödeme hizmetleri sağlamak veya e-para ihraç etmek için yetkilendirilmesi gerekmektedir.

İŞ HUKUKU
3. Asgari ücret Net 2.825,90 TL'den Net 4.250 TL'ye yükseltildi. Asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştır.

VERGİ HUKUKU
4. Vergi, ceza, prim ödemelerinde yıllık artışa uygulanan yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 olarak açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı bu oranı %50’ye kadar düşürme yetkisine sahiptir.
5. Emlak Vergisi'nin yeniden değerleme oranı % 18,1, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı ise %25 olarak belirlenmiştir.
6. Cumhurbaşkanı’na otomotiv ve tütün mamullerinde Özel Tüketim Vergisi oranını 3 katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.
7. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihinden 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmiştir.
8. Varlık yönetim şirketlerine uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilmiştir. Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna ise kaldırılmıştır.

REKABET HUKUKU
9. Rekabet Kurumu, dikey grup muafiyeti pazar payı barajını %40'tan %30'a indirmiştir.

Dikey grup muafiyeti rejimi, dikey anlaşmalar için belirli koşullarda 4054 s. Rekabetin Korunması Kanunu kapsamından muafiyet sağlamaktadır. Bu koşullardan biri olan pazar payı barajı %40’tan %30’a düşürülmüştür. Buna göre, artık tedarikçi/alıcılar ilgili pazarda %30’un üzerinde pazar payına sahip olmaması kaydıyla dikey anlaşma muafiyetten yararlanabilecektir.

10. Rekabet Kurulu, yerinde incelemeler sırasında dijital konuşmaların (e-posta, WhatsApp mesajları) silinmesi nedeniyle Eti, Çiçek Sepeti, İGSAŞ ve Unmaş'a idari işlem uygulamıştır. Günümüz teknoloji çağında Kurul’un bu tür girişimleri kolaylıkla tespit edebildiği unutulmamalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
11. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (i) Türkiye dışında ikamet eden veya (ii) 50'den fazla çalışanı bulunan veya yıllık bilançosu 25.000.000 TL'nin üzerinde olan veri sorumlularının en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
12. Türkiye, WIPO tarafından geliştirilen Madrid E-Başvuru Sistemini uygulayan ülkeler arasına katılmıştır. Bu sistem sayesinde uluslararası marka tescil başvuruları çok daha pratik ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

DERNEKLER HUKUKU
13. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe girmiştir.
14. Genel kurul sonuçları, ikamet değişikliği ve tüzük değişikliği bildirim süreleri 30 günden 45 güne çıkarılmıştır.
15. Bilanço esasına göre defter tutma limiti 500.000 TL'den 1.500.000 TL'ye yükseltilmiştir
16. Yurt dışına yardım yapılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğü hususundaki usul ve esaslar belirlenmiştir.

İÇTİHAT
i. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Dosya Numarası: 2021/9606, Karar Tarihi: 28.9.2021: Taraflardan birinin süresi içerisinde sunduğu delil ve tanık listesinin dikkate alınmaksızın karar verilmesi anayasal bir hak olan savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir.

ii. Anayasa Mahkemesi Başvuru No: 2018/20182 T: 14.09.2021: Karara göre, ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleler, meşru bir amacı olsa dahi ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmamalı veya ifade özgürlüğünün kullanımını ağırlaştırmamalıdır. Üniversitelerde ifade özgürlüğü alanı geniş olmalıdır Ayrıca eğitim kurumları dışındaki ifade ve eylemlere müdahale alanının dar olması gerekmektedir. Son olarak haberin doğruluğuna bakılmaksızın sosyal medya hesabında yorum yapılmadan paylaşılması da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir.

Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Selim DÜNDAR, Attorney-at-Law
Partner
sdundar@dundarsir.com