Dündar Sır 2021/3 Çeyrek Dönem Raporu

30.9.2021
Bu rapor, Türk hukukundaki önemli mevzuat değişikliklerine ve içtihatlara dikkat çekmek amacıyla üç ayda bir hazırlanmaktadır.
3. ÇEYREK
Bu Rapor, üç ayda bir Türk hukukundaki önemli mevzuat değişikliklerine ve içtihatlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanmaktadır.

VERGİ HUKUKU
1. Vergi Affına başvuru imkânı, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.
2. Vergi Affı kapsamındaki birtakım alacakların ilk taksitlerinin ödeme tarihi ertelenmiştir.
(i) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine ve belediyelere ödenecek tutarların ilk taksitlerinin ödeme tarihleri 30 Ekim 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.
(ii) Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek tutarların ilk taksit ödeme tarihi 30 Kasım 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

 3. İndirimli vergi uygulamaları, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.
KDV oranı işyeri kiraları için %8 (%18 yerine) ve konaklama ve yeme-içme hizmetleri için %1 (%8 yerine) olarak stopaj kesintisi de kira gelirlerinde %10 (%20 yerine) uygulanmaktaydı. 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle belirtilen indirimli vergi uygulamaları sona ermiştir.

TURİZM HUKUKU
4. 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ile Turizmi Teşvik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.
Değişiklikler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) yetkileri genişletilerek turizm sektöründeki idari işlerin ve denetimlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu değişikliklerden bazıları şunlardır:
(i) Geçmişte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletmelere tahsisi yapılmış olan alanlara ilişkin sözleşmeler Bakanlığa devredilmiştir.
(ii) Bakanlık, kamuya ait taşınmazları turizm faaliyetleri amacıyla yatırımcılara tahsis etmeye yetkilidir.
(iii) Konaklama tesisleri ve sahil işletmeleri turizm işletmesi belgesi olmadan işletilemeyecektir. Aksi takdirde, işyeri açma ve işletme ruhsatları iptal edilecektir.

REKABET HUKUKU
5. Uzlaşma Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve Rekabet Kurumu tarafından ilk uzlaşma kararı duyurulmuştur.
Uzlaşma Yönetmeliği, 15 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş böylece, Avrupa Birliği’nde yıllardır uygulanan uzlaşma müessesi Türk hukukuna adapte edilmiştir. Yönetmelik, idari para cezalarında yapılacak indirimler, soruşturma süreçlerinde kaybedilen zaman ve kullanılan kaynaklardan tasarruf edilmesi imkânı getirmektedir. Kurum, tarafların başvurusu üzerine veya resen uzlaşma sürecini başlatabilecektir.

Kurum, ilk uzlaşma kararını 9 Ağustos 2021 tarihinde duyurarak Philips Türkiye ve yetkili satıcıları hakkında başlatılan soruşturmayı uzlaşma prosedürü uygulayarak sona erdirmiştir. Bu kararla Kurumun gelecekte uzlaşma prosedürünü sıklıkla işletilebileceği öngörülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA HUKUKU
6. WhatsApp, 1.950.000 TL idari para cezasına çarptırılmıştır.
Geçtiğimiz Ocak ayında, WhatsApp'ın kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılması amacıyla hizmet koşullarını ve gizlilik politikasını açık rıza içerecek şekilde güncellemesi ve açık rıza göstermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını ve hesaplarının silineceğini açıklaması üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu re'sen bir soruşturma başlatmıştı. Kurul, WhatsApp'ın açık rızanın “özgür irade” unsurunu zedelediği gerekçesiyle WhatsApp'a bugüne kadar Kurul'un verdiği en yüksek para cezası olan 1.950.000 TL tutarında idari para cezası vermiştir.

İŞ HUKUKU
7. İşverenler, çalışanlarından haftada bir kez zorunlu PCR testi isteyebilecektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 3 Eylül 2021 tarihli duyurusuna göre işverenler, işyerinde karşılaşılabilecek olası sağlık ve güvenlik riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında tüm çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlü olup Covid-19 aşısını tamamlamayan çalışanlarını ayrıca yazılı olarak bilgilendirmelidir. Daha da önemlisi, işverenler aşılarını tamamlamayan çalışanlarından haftada bir zorunlu PCR testi isteyebilecektir. Duyuru, işverenlerin aşı olmayan/ PCR testi vermeyen çalışanlarını işyerine sokmama hakkı bulunduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

İÇTİHAT
i. Anayasa Mahkemesi, Dosya Numarası: 2018/14389, Karar Tarihi: 13.04.2021: AYM, 2006 yılından bu yana dava konusu taşınmazlar üzerinde devam eden ihtiyati tedbir kararının süre yönünden makul olmadığı ve mülkiyet hakkını sınırlandıran tedbirin ölçüsüz bir şekilde uygulanmak suretiyle başvurucuya aşırı bir külfet yüklediği sonucuna ulaşmıştır.
ii. Anayasa Mahkemesi, Dosya Numarası: 2018/24311, Karar Tarihi: 12.08.2021: AYM, avukatların dilekçelerinde kullandıkları ifadelerin disiplin cezasına konu edilmesinin, müvekkillerinin çıkarlarını yeterli ve özgür şekilde savunma hak ve görevleri üzerinde caydırıcı etki doğurmaması adına istisnai durumlarla sınırlı tutulması gerektiğine, bu şekilde yapılan müdahalelerin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına karar vermiştir.


Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.

Selim DÜNDAR, Attorney-at-Law
Partner
sdundar@dundarsir.com