Dündar Sır 2021/2 Çeyrek Dönem Raporu

30.6.2021
Bu rapor, Türk hukukundaki önemli mevzuat değişikliklerine ve içtihatlara dikkat çekmek amacıyla üç ayda bir hazırlanmaktadır.
2. ÇEYREK
Bu Rapor, üç ayda bir Türk hukukundaki önemli mevzuat değişikliklerine ve içtihatlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanmaktadır.

VERGİ HUKUKU
1. 2020 yılında %20 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 2021 ve 2022 yılları için artırılmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 13 ile kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

2. Vergi Affı yeniden yürürlüğe girdi.
Yeni mevzuat, mükelleflere vergi borçlarını yeniden yapılandırmaları için sınırlı bir süre (31 Ağustos 2021'e kadar) tanımaktadır. Yeniden yapılandırma fırsatı şu kamu borçlarını içermektedir: 30.40.2021 tarihinden önce tahakkuk etmiş Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gümrük Vergisi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları. Yapılandırma imkânından yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar ilgili idareye başvurulması gerekmektedir.

3. Varlık Barışı başvuruları 6 ay daha uzatıldı.
30.12.2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, mezkûr varlıkları, hiçbir vergi denetimine ya da vergi değerlendirmesine tabii olmaksızın serbestçe tasarruf edebilirler.

4. Belirli mal ve hizmetler için indirimli katma değer vergisi (KDV) oranı uygulamasının süresi uzatılmıştır.
İşyeri kiraları için %8 oranında KDV oranı uygulamasının süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde de 31.07.2021 tarihine kadar %1 oranında KDV uygulanmaya devam edilmesine kadar verilmiştir.

5. Kira gelirlerinde indirimli stopaj kesinti oranı uygulamasının süresi uzatılmıştır.
Kira gelirlerinde stopaj oranı 31.07.2021 tarihine kadar %10 olarak uygulanmaya devam edecektir.

BANKACILIK HUKUKU
6. Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik, Türkiye’de kripto varlıklar hakkında yapılan ilk düzenleme olarak dikkat çekmektedir. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli bir nokta, Yönetmelik'in kripto varlıklarının alım-satımını yasaklamaması, kripto varlıklarının bir ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamasıdır.

Yönetmelik'in amacı, kripto varlıkların (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi) (i) herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, (ii) piyasasının aşırı oynaklık göstermesi, (iii) anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, (iv) cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ve (v) işlemlerin geri alınamaz olması nedeniyle, ödemelerde kullanılmasından doğabilecek zararları engellemektedir.

REKABET HUKUKU

7. Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde 32 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma ile Google, Zomato, Yemek Sepeti ve Trendyol gibi teknoloji, e-ticaret, medya ve eğlence sektörünün önde gelen şirketleri arasında var olduğu iddia edilen ve çalışanların bir şirketten diğerine transferini önlemek amacıyla akdedilen sözde centilmenlik anlaşmaları incelenecektir.

İŞ HUKUKU
8. İş Hukuku alanındaki COVID-19 tedbirleri 01.07.2021 tarihi itibariyle sona erecektir:
(i) Kısa çalışma ödeneği,
(ii) İş sözleşmelerinin feshedilmesi yasağı,
(iii) Ücretsiz izne ayırabilme hakkı.

İNSAN HAKLARI
9. İnsan Hakları Eylem Planı 30.04.2021 tarihinde yayımlanmıştır.
İnsan Hakları Eylem Planı’nın (“Eylem Planı”) amacı Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum çalışmalarına hız vermek ve “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmektir.

İÇTİHAT
i. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, E: 2020/1470, Karar Tarihi: 10.09.2020: Mahkeme, davacının tahkim şartının geçersizliği iddiasını, davacının aynı zamanda hakem heyeti nezdinde karşı dava açmış olması nedeniyle hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmiş ve bu davranışın “dürüstlük kuralı ilkesi” gereği korunmayacağına karar vermiştir.
ii. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Karar Numarası: 2021/389, Karar Tarihi: 20.04.2021: Kurul, bir sigorta şirketiyle bireysel emeklilik sözleşmesi yapmak isteyen ilgili kişinin, (i) şirketin internet sitesinde yer alan onay kutucuğu ile kişisel verilerinin işlenmesine rıza göstermek zorunda bırakılması ve (ii) bu onay kutusu tıklanmazsa, ilgili kişinin sonraki adıma geçmesine izin verilmemesi nedeniyle sigorta şirketi aleyhine idari para cezasına hükmetmiştir.
iii. Anayasa Mahkemesi, Dosya Numarası: 2020/71, Karar Tarihi: 29.04.2021: Üniversite öğretim görevlileri kadrosunun oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Kararda, (i) üniversitelerin bilimsel çalışmaların yapıldığı ve bilimin öğretildiği kurumlar olarak tanımlandığı, bilimsel ve idari özerkliğe sahip olarak diğer kamu kurumlarından farklı sayıldığı ve (ii) üniversitelerin kanunla kurulmuş olup yükseköğretim kurumlarının organları, görevleri ve seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları, unvanları, atama, yükselme ve emeklilik, disiplin ve ceza işleri, kişilik hakları vb. konuların da kanunla düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.

Selim DÜNDAR, Attorney-at-Law
Partner
sdundar@dundarsir.com