Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı!

20.10.2022
19 Ekim 2022 tarihli 31988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Turizmi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) önemli değişiklikler yapılmıştır.
1. Yönetmelik kapsamına iç sularda deniz araçlarıyla yapılan gezi, spor ve eğlence amaçlı ticari faaliyetler dâhil edilmiştir. Böylelikle göller, lagünler gibi su alanlarında faaliyet gösteren turizm tesisleri de Yönetmelik hükümlerine tabi hale gelmiştir.

2. Yönetmelik’te bazı yeni kavramlar tanımlanmış, bazı kavramların tanımları kaldırılmış, bazılarının ise tanımında değişiklik yapılmıştır. Eklenen bazı tanımlar şunlardır:

d) Çıpa: Yönetmelikte yer alan yat limanlarının sınıflarının tanımlanmasında kullanılan terimi,

g) Deniz turizmi araçları işletmecisi: Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmak suretiyle deniz turizmi araçlarını işleten gerçek veya tüzel kişileri,

k) Kışlama: Bakanlıktan belgeli bir deniz turizm tesisinde, yabancı bayraklı deniz turizm araçlarının bakım onarım da dâhil olmak üzere karada park edilmesi veya denizde bağlı olmasını,

l) Konaklama tesisi: Kruvaziyer gemi limanları ile yat limanları içerisinde yer alan, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilmiş olan türlere uygun konaklama tesisi,

3. Deniz turizmi tesislerinin idaresine ilişkin işletme iç talimatı hazırlama, bu talimatı görünür bir yere asma, turizm tesislerinden faydalanan deniz turizm araçlarına ilişkin çeşitli bilgileri elektronik ortamda tutma (Yönetmelik Madde 17) ve işletme müdürü tayin etme (Yönetmelik Madde 19 ve 20) yükümlülükleri kaldırılmıştır.

4. Deniz turizmi işletmelerinin faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü (Yönetmelik Madde 52) kaldırılmıştır.

5. Deniz turizmi tesisi işletmelerine, olağanüstü hâllerde ve mücbir sebeplerle deniz turizmi tesisinde bulunan deniz araçlarının bağlama yerlerini değiştirme, zorunlu tamiratları donatan veya kaptan adına yaptırıp bedellerini tahsil etme imkânı getirilmiştir.

6. Deniz turizmi aracının bağlama sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) yıl içerisinde tesis işletmesine başvurmaması ve sözleşmesini yenilememesi halinde deniz turizmi aracı terk edilmiş sayılacaktır. Bilindiği üzere, bu süre değişiklik öncesi 5 (beş) yıldı.

7. Deniz turizm tesisi işletmelerinde ilk yardım konusunda sertifikalı personel istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir.

8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından faaliyetine ilişkin ilk defa izin verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu izni aldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu tutulmuştur.

9. Deniz turizmi tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin tüm başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

10. Deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, kullanıma açılmış kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabını ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı ve aktive edilmiş elektronik tebligat adresini Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

11. Yabancı bayraklı turizm amaçlı deniz araçlarının Türkiye’de bırakılmaları halinde bu araçların, işletmenin sorumluluğu altına alındığı hususunda gümrük ve liman idaresine en geç 1 (bir) aylık süre içerisinde bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilmiştir.

12. Deniz turizm araçları işletmeciliği yatırımı yapmak için turizm yatırım belgesi alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

13. Gezi amaçlı tekneler, günübirlik gezi tekneleri ve gezinti tekneleri olarak ikiye ayrılmıştır. Buna göre gezi, eğlence ve turizm amacıyla limandan yolcu alıp bu yolculara denize girme ve güneşlenme hizmeti sağlayan araçlar günübirlik gezi teknesi olarak tanımlanmıştır. Gezinti tekneleri ise yolculara bu çeşitte hizmetler sağlamamaktadır.

14. Yatların belgelendirme nitelikleri yeniden düzenlenmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tescil edilen, ilkel yapılı ahşap gemiler ile yolcu sayısı on ikiden (12) fazla olan yolcu gemileri, yat tipinde inşa edilmiş olmaları kaydıyla yat olarak belgelendirilebilecektir.

15. Seyir izin belgesinin elektronik olarak da düzenlenebilmesi mümkün hale gelmiştir.