Covid-19 ile yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin esaslarının belirlenmesi amacıyla Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlandı.

10.3.2021
10 Mart 2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile uzaktan çalışmaya ilişkin esaslar belirlenmiştir.
1. Uzaktan Çalışmaya Geçiş Usulü
Yönetmelik’e göre doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi kurulabileceği gibi mevcut iş sözleşmesi, tarafların anlaşmasıyla uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.

İşçinin yazılı olarak uzaktan çalışma talep etmesi halinde bu talep, işin ve işçinin niteliği ve işverence belirlenecek diğer kıstaslar kapsamında değerlendirilir. İşveren, işçiye kararını 30 gün içinde bildirir.

Ayrıca, zorlayıcı nedenlerle uzaktan çalışma uygulanacak olması halinde (örn. COVID-19) uzaktan çalışma için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

2. Uzaktan Çalışma Sözleşmesi
Uzaktan çalışmaya ilişkin sözleşme yazılı olarak yapılmalı aşağıdaki hususları içermelidir:
(i) İşin tanımı ve yapılma şekli,
(ii) İşin süresi ve işyeri,
(iii) Ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar,
(iv) İşveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler,
(v) Genel ve özel çalışma şartları,
(vi) Uzaktan çalışma esnasında kullanılacak iletişim yöntemi,(vii) Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü.

3. İş İçin Gerekli Malzeme ve Ekipman
Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, uzaktan çalışan işçinin işini ifa etmesi için gerekli malzeme ve ekipmanların işveren tarafından sağlanması gerekir.

Ekipmanların işveren tarafından sağlanması halinde, bunların teslim edildiği tarihteki bedellerini gösteren iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. Bu belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası işçi özlük dosyasında saklanır. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse işverenin ayrıca yazılı belge düzenlenmesine gerek yoktur.

4. Uzaktan Çalışmada Fazla Çalışma
Yönetmeliğe göre fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine işçinin söz konusu talebi kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca fazla çalışma ücreti, normal saatlik ücretin %50 (yüzde elli) arttırılması suretiyle ödenir.

5. İş Sağlığı ve Güvenliği
İşveren ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, çalışana gerekli eğitimi vermek, çalışanın sağlık gözetimini sağlamak ve çalışana sağladığı ekipman ile ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Av. Selim DÜNDAR
sdundar@dundarsir.com