Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme

27.9.2021
Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
Bilindiği üzere, 28 Temmuz 2021 tarihinde, Turizm Teşvik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış ve basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin turizm işletme belgesi olmaksızın işletilemeyeceği öngörülmüştü.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile basit konaklama tesislerine ve plaj işletmelerine belge verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Başvuru ve Belge Düzenlenmesi
Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca belgede; tesisin adı, adresi, belge sahibinin adı veya unvanı, kapasite, belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası gibi bilgilere yer verilir.

Belge başvuruları elden veya posta yolu ile yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamdan da başvurular kabul edilecektir. Başvuru mercii ise tesisin bulunduğu ilin kültür ve turizm müdürlükleri olup belge başvurusunda gerekli bilgi ve belgeler 7. maddede sayılmıştır.

Eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmeleri için ise eksikliklerin giderilmesi için otuz gün süre verilecektir. Bu sürede ilgili eksikliklerini gideren işletmeler belgelendirilecek; eksiklerini gideremeyen işletmeler ise faaliyette bulunamayacak ve bu işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecektir.

Başvuru sonrasında belge verilmesi uygun görülen tesislere Valilik onayı ile belge düzenlenir. Belge ücretleri Bakanlıkça belirlenir. Belge düzenlendikten sonra belgenin bir örneği Bakanlığa ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idareye gönderilir. Belgede değişiklik yapılması veya belgenin iptali durumunda da aynı süreç işletilir.

Plaj İşletmelerinde Aranan Asgari Nitelikler
Yönetmelik madde 8 uyarınca plaj işletmelerinde birtakım asgari şartlar aranmıştır. Bunlar:
a) İdari ünite.
b) Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler.
c) Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti.
d) Personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet.
e) Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi.
f) Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler.
g) Güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi.
h) İlkyardım malzemeleri.
i) Plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları.
j) Plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması.

Ayrıca konaklama tesislerinin tanıtımında, yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılamayacaktır. Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri ise il müdürlüğünce onaylanacaktır.

Denetimler
Plaj işletmeleri ve basit konaklama işletmelerinin denetimi valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Sonuç
Yönetmelik uyarınca basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi zorunlu kılınmış olup turizm sektörünün tek elden denetlenmesi ve sektörü olumsuz yönde etkileyen risklerin ortadan kaldırılması amacıyla belgelendirilme bakımından birtakım asgari şartlar aranmıştır.