Kişisel Verilerin Korunması

TALEP FORMU AYDINLATMA METNİ


I. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dündar Sır Hukuk Bürosu (Bertan Sır-Selim Dündar) (“Hukuk Bürosu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Hukuk Bürosu, www.dundarsir.com internet sitesi “İletişim” bölümünde yer alan iletişim formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde aşağıda sayılan kişisel verilerinizi işlemektedir:
 • Ad-Soyadı,
 • E-mail adresi,
 • Telefon numarası,
 • İletişim formunda yer alan diğer bilgiler.
Hukuk Büromuz, belirtilen kişisel verilerinizi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz sizinle iletişim kurulması, taleplerinizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması
Hukuk Büromuz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlarla, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

V. İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@dundarsir.com ile iletişime geçebilirsiniz.


ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


I. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dündar Sır Hukuk Bürosu (Bertan Sır-Selim Dündar) (“Hukuk Bürosu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Hukuk Bürosu, www.dundarsir.com internet sitesi “Kariyer” bölümünde yer alan iş başvuru formu aracılığıyla iş başvurusu yapmanız halinde aşağıda sayılan kişisel verilerinizi işlemektedir:
 • Ad-Soyadı,
 • E-mail adresi,
 • Telefon numarası,
 • Eğitim durumu,
 • Mesleki deneyim,
 • CV’de yer alan diğer bilgiler.
Hukuk Büromuz, belirtilen kişisel verilerinizi; sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (örneğin sözleşme öncesi müzakere dönemi nedeniyle veri işlenmesi) ve veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin en uygun pozisyona en uygun adayın yerleştirilmesi için mülakatların yapılması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi ve tarafımıza paylaştığınız bilgilerin doğrulunun teyidi, iş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması, istihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili birimin iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, iletişimin sağlanması, Hukuk Büromuz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, mükerrer başvuruların takibi, çalışanlar için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, yetenek-kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Hukuk Büromuz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımızla, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişiler ile işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

VI. İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@dundarsir.com ile iletişime geçebilirsiniz.